دف

یکی از مهمترین سازهای کوبه ای که از دیرباز معمول و متداول بوده است، دف می باشد که به لحاظ سادگی ساختمان و قداست، همیشه مورد توجه مردم بوده است. کلمه دف در اصل عبری است و معنی کوبیدن را می دهد. هرگاه سیر فرهنگی – اجتماعی دف را به عنوان یکی از ابتدائی‌ترین سازهای کوبه ای بنگریم به این نتیجه می رسیم که این ساز با صدای گیرایش هیچ‌گاه متعلق به فرهنگ یا مکان خاصی نبوده، چرا که ردپای پیدایش و ساخت اولیه آن را به هیچ قوم یا ملیتی نمی توان نسبت داد.

ساختن، نواختن و استفاده از این ساز همواره در فرهنگهای مختلف متداول بوده و در هر قوم با توجه به آداب و رسوم و سنتهای حاکم، کاربرد ویژه ای داشته است جایگاه دف در میان اقوام قبایل همواره متداول بوده است. در برخی قبایل از دف به عنوان ساز اصلی در مجالس سور و شادی استفاده می شده است، حال آنکه در قومی دیگر استفاده از این ساز مخصوص مراسم جنگ و کارزار بوده و برخی دیگر آن را برای اجرای مراسم آئینی مذهبی مورد استفاده قرار می‌داده‌اند. در برخی قبایل رسم بر این بوده که برای دف قربانی کنند و یا در هنگام نواختن دف با قربانی کردن گوسفند نسبت به دف و نوازنده آن ادای احترام نمایند.

در هزاره سوم قبل از میلاد ساکنان دره نیل (مصر باستان) در معابد خود هر روز مراسم مذهبی را با صدای انسان و سازهای مختلف از جمله دایره های بزرگ در برابر خدایان متعدد خویش انجام می دادند. در حدود هزار و پانصد سال قبل از میلاد مسیح حضرت موسی نزد کاهنان مصری در علوم و موسیقی تعلیم دیده بود. در آن دوره همراه با سازهائی که نوازندگان می‌نواختند، سازی به نام توف که به احتمال زیاد همان دف می باشد همراهی می کرده است. همچنین به گفته یکی از محققان ترک، در عروسی حضرت سلیمان و بلقیس دف نواخته می شده است. از نشانه های دیگر حضور دف در میان مردم نقشهای حجاری شده دسته ای از نوازندگان در خرابه های باستانی آسوره می باشد که در میان آنان سازهای گوناگون از جمله ساز دف به چشم می خورد که از نظر ساختمان تفاوت چندانی با دف امروز نداشته است. از دیگر آثار، نقش برجسته کاهنان معبدی است که همراه چند نفر دف نواز و چنگ نواز در حال هدیه کردن قربانی خود می باشند.

بر طبق روایاتی که از روزگاران کهن در ادبیات ایران باستان آمده است مراسم جشن نوروز و تحویل سال پارسیان در دوران شاهنشاهی هخامشیان و بعدها ساسانیان توسط نوای دف همراهی می شده است.

در مزمور ۱۴۹ «مزامیر حضرت داوود» این طور آمده است: خداوند را ستایش نمائید … اسم او را به سرنا ستایش نمائید او را با رقص و دف و بربط تزمیر نمائید، … خدا را در قدس او تسبیح بخوانید او را با دف و رقص تسبیح بخوانید.

اساتید دوره آموزشی دف

تصویر نام و نام خانوادگی سمت
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور کارشناسی موسیقی

روزهای برگزاری دوره آموزشی دف

استاد روز تحصیلات
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور دوشنبه ۰۹:۰۰ الی ۰۹:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور دوشنبه ۰۹:۳۰ الی ۰۹:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور دوشنبه ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور دوشنبه ۱۰:۳۰ الی ۱۰:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور دوشنبه ۱۱:۰۰ الی ۱۱:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور دوشنبه ۱۱:۳۰ الی ۱۱:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور دوشنبه ۱۲:۰۰ الی ۱۲:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور دوشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۲:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۲۱:۰۰ الی ۲۱:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۰۹:۰۰ الی ۰۹:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۰۹:۳۰ الی ۰۹:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۰:۳۰ الی ۱۰:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۱:۰۰ الی ۱۱:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۱:۳۰ الی ۱۱:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۲:۰۰ الی ۱۲:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۲:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۳:۰۰ الی ۱۳:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۳:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۴:۰۰ الی ۱۴:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور چهار شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۴:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور پنج شنبه ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور پنج شنبه ۱۰:۳۰ الی ۱۰:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور پنج شنبه ۱۱:۰۰ الی ۱۱:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور پنج شنبه ۱۱:۳۰ الی ۱۱:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور پنج شنبه ۱۲:۰۰ الی ۱۲:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور پنج شنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۲:۵۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۱۴:۰۰ الی ۱۴:۲۹
ایمان اکبرپور ایمان اکبرپور سه شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۴:۵۹