سه تار

سه تار از جمله سازهای اصیل ایرانی است و با این که در محدوده جغرافیایی غرب آسیا سازهای هم خانواده سه تار با شکل و شمایلی نزدیک به وفور یافت می شود، امّا مشابه سه تار کنونی در نقاط دیگر این منطقه دیده نمی شود. به نظر می رسد که سه تار کنونی، روندی طولانی و تدریجی راپشت سر گذاشته است و در این زمان به شکل و صدا دهی کنونی رسیده است. این ساز که در گدشته به “سه سیم” نیز معروف بوده است در حدود دو و نیم قرن پیش به دست درویش مشتاق علی شاه کرمانی دارای سیم چهارمی می گردد (سیم واخوان یا به نام مبتکر آن، “سیم مشتاق” – سیم سفید بین زرد و بم) که به دلیل نیاز به بهتر شدن صدا دهی- به رغم تناقض آشکارا با نام ساز- بدین صورت معمول و استفاده از آن مرسوم گردید.
بر خلاف تار که قابلیت اجرای هر دو نوع موسیقی سنگین دستگاهی و سبک مطربی را داراست، سه تار تنها به محفل عرفا و خواص و اهل موسیقی راه پیدا کرد و خصوصیت کم صدایی این ساز موحب راه نیافتن آن در موسیقی طرب و مطربی شد.

 

از طرفی به علت سهولت ظاهری در یادگیری و نواختن سه تار، خصوصاً برای نوازندگان تار، این ساز به عنوان ساز دوم اکثر نوازندگان تار حتا سازهای دیگر پذیرفته شد و این مسأله باعث شد تا شیوه صحیح مضراب زدن و تکنیک درست نوازندگی این ساز، کمتر مورد مطالعه و دقت قرار گیرد.

 

می دانیم که شیوه نوازندگی هر ساز، به همراه تکامل و تکوین فیزیکی ساز در طول زمان تکامل می یابد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و در این راه، اصول به صدا در آوردن، اجرای تزئینات، اسلوب نواختن مضراب، روشهای کَنده کاری و جزئیات بسیارِ دیگر ذره ذره و قدم به قدم رو به تکامل می گذارد و در طی سالها و بل قرنها ممارست و تلاش استادان و شاگردان عاشق، دقیق و پرنبوغ، صیقل می خورد و چون الماس تراش خورده، از حشو و زوایدش کاسته و بر ارزش و قدرش افزوده می شود.

اساتید دوره آموزشی سه تار

تصویر نام و نام خانوادگی سمت
محسن نیک پی محسن نیک پی کارشناسی موسیقی

روزهای برگزاری دوره آموزشی سه تار

استاد روز تحصیلات
محسن نیک پی محسن نیک پی دوشنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی دوشنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
محسن نیک پی محسن نیک پی دوشنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی دوشنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
محسن نیک پی محسن نیک پی دوشنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی دوشنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
محسن نیک پی محسن نیک پی دوشنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی دوشنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
محسن نیک پی محسن نیک پی دوشنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی دوشنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی دوشنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
محسن نیک پی محسن نیک پی چهار شنبه ۱۴:۰۰ الی ۱۴:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی چهار شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۴:۵۹
محسن نیک پی محسن نیک پی چهار شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی چهار شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
محسن نیک پی محسن نیک پی یک شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی یک شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
محسن نیک پی محسن نیک پی یک شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی یک شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
محسن نیک پی محسن نیک پی یک شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی یک شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
محسن نیک پی محسن نیک پی یک شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی یک شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
محسن نیک پی محسن نیک پی یک شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی یک شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
محسن نیک پی محسن نیک پی یک شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی یک شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
محسن نیک پی محسن نیک پی دوشنبه ۲۱:۰۰ الی ۲۱:۲۹
محسن نیک پی محسن نیک پی دوشنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹