ویولن

ویولن که همچنین به اسم فیدل نیز شناخته می شود، یک ساز سیمی معمولا با چهار سیم کوک شده در پنجم های کامل است. این ساز کوچکترین و با محدوده زیر ترین ساز از خانواده ویولن، خانواده سازهای سیمی است که شامل ویولا و ویلنسل هستند. لغت امروزی آن از لغت ایتالیایی violino که به معنای ویولای کوچک است آمده است.

کسی که ویولن را می نوازد ویلونیست یا فیلدر یا ویولن نواز خوانده می شود. ویولونیست ها صدا را با کشیدن آرشه بر روی یک سیم یا بیشتر تولید می کنند (که می تواند توسط انگشتان دست دیگر متوقف شود تا محدوده کاملی از نت ها را تولید کند). ویولن نواز همچنین می تواند با ضرب زدن سیم ها (با دست دیگر) یا تکنیک های متفاوت دیگر ویولن تولید صدا کند. ویولن توسط موسیقی دانان در محدوده وسیعی از سبک های موسیقی شامل موسیقی باروک، کلاسیک، جز، محلی و راک نواخته شده است. ویولن در بسیاری از نواحی غیر غربی نیز بسیار نواخته می شود. ویولن گاهی فیدل نیز خوانده می شود، صرف نظر از نوع موسیقی که با آن نواخته می شود.

اساتید دوره آموزشی ویولن

تصویر نام و نام خانوادگی سمت
ارسلان شناسا ارسلان شناسا کارشناسی موسیقی
مهران بیغرض مهران بیغرض کارشناسی موسیقی
آیدا دانش پور آیدا دانش پور لیسانس موسیقی
محمد امین باربری محمد امین باربری کارشناس موسیقی

روزهای برگزاری دوره آموزشی ویولن

استاد روز تحصیلات
ارسلان شناسا ارسلان شناسا سه شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
ارسلان شناسا ارسلان شناسا سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
ارسلان شناسا ارسلان شناسا سه شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
ارسلان شناسا ارسلان شناسا سه شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
ارسلان شناسا ارسلان شناسا سه شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
ارسلان شناسا ارسلان شناسا سه شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
ارسلان شناسا ارسلان شناسا سه شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
ارسلان شناسا ارسلان شناسا سه شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
ارسلان شناسا ارسلان شناسا سه شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
ارسلان شناسا ارسلان شناسا سه شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
ارسلان شناسا ارسلان شناسا سه شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
ارسلان شناسا ارسلان شناسا سه شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
مهران بیغرض مهران بیغرض شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
مهران بیغرض مهران بیغرض شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
مهران بیغرض مهران بیغرض شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
مهران بیغرض مهران بیغرض شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
مهران بیغرض مهران بیغرض شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
مهران بیغرض مهران بیغرض شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
مهران بیغرض مهران بیغرض شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
مهران بیغرض مهران بیغرض شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
مهران بیغرض مهران بیغرض پنج شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
مهران بیغرض مهران بیغرض پنج شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
مهران بیغرض مهران بیغرض پنج شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
مهران بیغرض مهران بیغرض پنج شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
مهران بیغرض مهران بیغرض پنج شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
مهران بیغرض مهران بیغرض پنج شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
مهران بیغرض مهران بیغرض پنج شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
مهران بیغرض مهران بیغرض پنج شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
مهران بیغرض مهران بیغرض جمعه ۱۱:۰۰ الی ۱۱:۲۹
مهران بیغرض مهران بیغرض جمعه ۱۱:۳۰ الی ۱۱:۵۹
ارسلان شناسا ارسلان شناسا سه شنبه ۱۱:۰۰ الی ۱۱:۲۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور یک شنبه ۰۹:۰۰ الی ۰۹:۲۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور یک شنبه ۰۹:۳۰ الی ۰۹:۵۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور یک شنبه ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۲۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور یک شنبه ۱۰:۳۰ الی ۱۰:۵۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور یک شنبه ۱۱:۰۰ الی ۱۱:۲۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور یک شنبه ۱۱:۳۰ الی ۱۱:۵۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور چهار شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور چهار شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور چهار شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور چهار شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور چهار شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور چهار شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور چهار شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
آیدا دانش پور آیدا دانش پور چهار شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
محمد امین باربری محمد امین باربری یک شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
محمد امین باربری محمد امین باربری یک شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
محمد امین باربری محمد امین باربری یک شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
محمد امین باربری محمد امین باربری یک شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
محمد امین باربری محمد امین باربری یک شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
محمد امین باربری محمد امین باربری یک شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
محمد امین باربری محمد امین باربری یک شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
محمد امین باربری محمد امین باربری یک شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
محمد امین باربری محمد امین باربری یک شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
محمد امین باربری محمد امین باربری یک شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
محمد امین باربری محمد امین باربری یک شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
محمد امین باربری محمد امین باربری یک شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹