گیتار

گیتار یکی از سازهای زهی است که با مضراب یا انگشت نواخته میشود و شش سیم دارد. گیتار نتیجه تحول (عود)لوت در اروپا است. گفته میشود زریاب نامی عود را به اندلس آورد و از آن پس این ساز در اسپانیا و دیگر مناطق اروپا رایج شد.

گیتارها به دو دسته بزرگ گیتار آکوستیک و گیتار الکتریک (برقی) تقسیم میشوند. برای سبک های مختلف قطر دسته ساز تفاوت های جزئی با هم دارند. 

نوازندگان ایرانی معروف گیتار: لیلی افشار، مهرداد پاکباز، فرزاد دانشمند، سیمون آیوازیان، بهرام آقاخان

 

 

*** آموزشگاه موسیقی سلمک شیراز ***

اساتید دوره آموزشی گیتار

تصویر نام و نام خانوادگی سمت
شبنم آذری شبنم آذری لیسانس موسیقی
الهه یوسفی الهه یوسفی کارشناس موسیقی

روزهای برگزاری دوره آموزشی گیتار

استاد روز تحصیلات
شبنم آذری شبنم آذری سه شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
شبنم آذری شبنم آذری سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
شبنم آذری شبنم آذری سه شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
شبنم آذری شبنم آذری سه شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
شبنم آذری شبنم آذری سه شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
شبنم آذری شبنم آذری سه شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
شبنم آذری شبنم آذری سه شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
شبنم آذری شبنم آذری سه شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
شبنم آذری شبنم آذری سه شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
شبنم آذری شبنم آذری سه شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
شبنم آذری شبنم آذری سه شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
شبنم آذری شبنم آذری سه شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
الهه یوسفی الهه یوسفی پنج شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
الهه یوسفی الهه یوسفی پنج شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
الهه یوسفی الهه یوسفی پنج شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
الهه یوسفی الهه یوسفی پنج شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
الهه یوسفی الهه یوسفی پنج شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
الهه یوسفی الهه یوسفی پنج شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹